27 yanvar, dushanba

© fb.com/PM0415Hwangkyoan

... 20-may 2016.